Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Katoenpad App. Via de App kunt u gebruik maken van de informatie (tekst, foto en film) over het Katoenpad en de interactieve games die u via dit platform krijgt aangeboden. U kunt deze App Voorwaarden downloaden, zodat u ze kan opslaan of printen. Met het bezoeken of gebruiken van de Katoenpad App, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 De Katoenpad App (verder genoemd als: App) wordt u aangeboden door:

Gemeente Geldrop-Mierlo

Postadres: Postbus 10101, 5660 GA, Geldrop
Vestigingsadres: Hofstraat 4, 5664 HT, Geldrop
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17272524
Telefoon: 14 040
E-mailadres: gemeente@geldrop-mierlo.nl


1.2 Bij het gebruik van de App is ook het Privacybeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo van toepassing, waarin u kunt lezen hoe de gemeente Geldrop-Mierlo omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit beleid kunt u vinden op www.geldrop-mierlo.nl.


2. Definities

App: De mobiele applicatie genaamd Katoenpad App is ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan gebruikers voor gebruik op mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat met daarop een besturingssysteem van Apple of Google en eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze mobiele applicatie mogelijk maken.
Inhoud: Alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.
Apparatuur: De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.


3. Gebruik van de App

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de App, moet u de App downloaden via de App-store van Apple of de Playstore van Google.

3.2 Het is belangrijk de nieuwste versie van de App te gebruiken. Als u niet de laatste versie van de App gebruikt, dan kan het zijn dat de App niet of niet goed functioneert.

4. Zorgvuldig omgaan met de App

4.1 Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de App moet u het meest actuele besturingssysteem van Apple of Google gebruiken. Anders kan het zijn dat de App niet of niet goed werkt.

4.2 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u er voor zorgen dat uw Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

5. Kosten

5.1 De gemeente Geldrop-Mierlo brengt voor het gebruik van de App geen kosten in rekening.

5.2 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de App.

6. Veiligheidsmaatregelen

6.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de App. U moet alle aanwijzingen en voorschriften van de gemeente Geldrop-Mierlo die worden gegeven in verband met het gebruik van de diensten of de App opvolgen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De gemeente Geldrop-Mierlo spant zich in om de App aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan de gemeente Geldrop-Mierlo niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. De gemeente Geldrop-Mierlo aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de App ontsloten worden.

7.2 De gemeente Geldrop-Mierlo kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de App staken of de inhoud aanpassen.

7.3 De gemeente Geldrop-Mierlo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de App.

7.4 De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. De gemeente Geldrop-Mierlo is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De gemeente Geldrop-Mierlo is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op deze externe internetpagina’s.

8. Licentie en intellectuele eigendom

8.1 De Inhoud van de App, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merkrechten. Deze rechten berusten bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van de gemeente Geldrop-Mierlo.

8.2 De gemeente Geldrop-Mierlo verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze App voorwaarden.

9. Privacy

De gemeente Geldrop-Mierlo verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, emailadres of telefoonnummer. Ook een pasfoto en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Klik hier voor de privacyverklaring van de gemeente Geldrop-Mierlo.


10. Meting en Analyse

De gemeente Geldrop-Mierlo blijft de App verbeteren door nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verbeteren op basis van klantfeedback en gebruikerservaringen. De gemeente Geldrop-Mierlo gebruikt software voor het verzamelen van uw gegevens en het analyseren van uw bezoek aan de App, zoals de pagina’s die u bezoekt, hoe vaak u terugkomt en eventuele problemen die u ervaart. Deze gegevens worden verwerkt door de gemeente Geldrop-Mierlo voor het verbeteren van onze service en de werking van de App, te denken valt aan: het tonen van relevante informatie, functionaliteit optimalisatie en het gebruiksvriendelijker maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy statement.

11 Beëindiging en deactiveren app

11.1 De gemeente Geldrop-Mierlo mag het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze app Voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.

11.2 U kunt het gebruik van App zelf beëindigen door de App van uw mobiele apparaat te verwijderen door deze te de-installeren.

12 Toepasselijk recht

Deze App Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de App en/of deze App Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch.

13 Overige bepalingen

13.1 Is of worden deze App Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze App Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

13.2 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van App of de diensten, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via fg@dienstdommelvallei.nl of via het telefoonnummer 088-1631000.

14 Apple

Het volgende is van toepassing op enige App gedownload via de Apple App store:
14.1 Apple Inc. ("Apple") is geen partij bij deze overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met wat in deze app Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de app Voorwaarden.

14.2 De licentie in artikel 8.2 van de App Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.

14.3 Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

14.4 Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.


14.5 U bevestigt hierbij dat u (i) niet woonachtig bent in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een "terrorist supporting.
country" en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met "prohibited or restricted parties".

14.6 U gaat ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de app Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de app Voorwaarden in eigen naam af te dwingen.


Toestemming

Graag willen we je toestemming voor het gebruik van opslag en locatievoorzieningen.


Je huidige locatie wordt weergegeven op de kaart en wordt gebruikt voor het weergeven van de Katoenpad route en de interactieve objecten op deze route.

Toestemming

Met uw toestemming kan de Katoenpad App via Locatievoorzieningen gegevens via het mobiele netwerk 1 , wifi 2 , Global Positioning System (GPS) 3 en Bluetooth 4 gebruiken om uw locatie bij benadering aan te geven 5 .

Apps die een locatie op het scherm kunnen weergeven, inclusief Kaarten, tonen de huidige locatie (bij benadering) met een blauwe markering. Als uw locatie niet precies kan worden bepaald, ziet u een blauwe cirkel rond de markering. De grootte van de cirkel toont de precisie waarmee een locatie kan worden bepaald: hoe kleiner de cirkel, hoe groter de precisie.

Wanneer Locatievoorzieningen actief is, verschijnt een zwarte of witte pijl in de statusbalk.

Kaarten, routebeschrijvingen, en op locatie gebaseerde Apps zijn afhankelijk van datavoorzieningen. Deze datavoorzieningen zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routebeschrijvingen of op locatie gebaseerde gegevens mogelijk niet beschikbaar, nauwkeurig of volledig zijn. Vergelijk de informatie die op het apparaat wordt weergegeven met de omgeving en controleer de weergegeven aanwijzingen om verschillen op te lossen.

Opslagruimte

Deze App kan gebruikmaken van bestanden of gegevens die op uw telefoon zijn opgeslagen. Apps hebben deze rechten nodig zodat u deze kunt downloaden en installeren. Bij details vindt u de welke bestanden of gegevens de Katoenpad App nodig heeft om gedownload en geïnstalleerd te kunnen worden. Door toestemming te verlenen, gaat u hiermee akkoord.


De App heeft toegang tot:


Opslag

de inhoud lezen van je usb-opslag (de sd-kaart)

de inhoud van je usb-opslag aanpassen of verwijderen


Informatie over wifi-verbinding

mogelijkheid om je Wi-Fi connectie te gebruiken

Locatiegegevens

mogelijkheid om je Locatiegegevens te gebruiken


Gemeente Geldrop-Mierlo en privacy


Inhoud

Persoonsgegevens 1

De bescherming van uw persoonsgegevens 1

Geheimhoudingsplicht 2

Beveiligingsmaatregelen 2

Uw rechten 2

Toestemming 3

Verwerkingenregister 3

Wanneer de gemeente werkzaamheden uitbesteedt 3

Functionaris Gegevensbescherming 4

Meer informatie 4

Basisregistratie personen 4

Cookies 4


Persoonsgegevens


De gemeente Geldrop-Mierlo verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, emailadres of telefoonnummer. Ook een pasfoto en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.


De bescherming van uw persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. De gemeente houdt zich aan de regels die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd.


Dat betekent dat de gemeente:

zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat en deze vertrouwelijk behandelt;

uw persoonsgegevens alleen verzamelt en verwerkt als aan bepaalde in de wet

genoemde voorwaarden is voldaan;

uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;

uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden deelt, tenzij in de wet is vastgelegd dat dit is toegestaan;

maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn;

ernaar streeft om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Alleen die

persoonsgegevens worden te verwerkt die noodzakelijk zijn om haar taak uit te kunnen

voeren;

uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is;

uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt.


De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of de gemeente hier aan voldoet. De Autoriteit Persoonsgegevens is een onafhankelijke organisatie die door de overheid is ingesteld.


Geheimhoudingsplicht

Alleen medewerkers van de gemeente die hiertoe bevoegd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.


Beveiligingsmaatregelen

De gemeente neemt maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.


Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waarmee u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.

Uw rechten zijn:

Recht op informatie : u heeft het recht om aan de gemeente te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Inzagerecht : u kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens in te zien.

Correctierecht : als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om ze te corrigeren.

Recht op wissen van gegevens: in gevallen waarin u toestemming heeft gegeven om

persoonsgegevens te verwerken of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, kunt u de gemeente verzoeken om ze te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking : als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente of dit klopt. Zolang hier geen duidelijkheid over is, worden uw persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.

Recht om gegevens over te dragen : als de door u verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens aan u over te dragen.

Recht op bezwaar : u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er voor de verwerking gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen.


Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10.101, 5660 GA Geldrop. U moet zich daarbij kunnen legitimeren en aan kunnen tonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen echt van u zijn. Binnen één maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u hierover een besluit. Wordt uw verzoek afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke of publiekrechtelijke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken, dan informeert de gemeente u hierover. U bent vrij om de toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, dan mag u deze ook altijd weer intrekken.


Verwerkingenregister

De gemeente houdt een verwerkingenregister bij. Het verwerkingenregister bevat informatie over de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt. Dit register bevat onder andere de volgende gegevens:

wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders)

een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of BSN);

de doelen waarvoor de gemeente de persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld voor het uitgeven van een paspoort, het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een uitkering);

een beschrijving van de categorieën van personen die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld aanvrager van een vergunning of uitkeringsgerechtigde);

- de bewaartermijn van de persoonsgegevens;

- de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt (bijvoorbeeld het

UWV).


Wanneer de gemeente werkzaamheden uitbesteedt

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat

de gemeente werkzaamheden uitbesteedt aan een externe partij. Die externe partij kan dan

namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. De gemeente blijft in dat geval

verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en maakt met die externe partij schriftelijke

afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente is verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de privacywetgeving door de gemeente wordt nageleefd. Hij of zij werkt daarvoor samen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via fg@dienstdommelvallei.nl of via het telefoonnummer 088-1631000.


Meer informatie

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming

van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Basisregistratie personen

Naast de AVG bestaat de Wet Basisregistratie personen. De basisregistratie personen is de bevolkingsadministratie, waarin de gemeente de persoonsgegevens van haar inwoners registreert. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.


Uw persoonsgegevens inzien kan door met uw DigiD in te loggen bij de gemeente Geldrop-

Mierlo. Dat kunt u doen via onze website www.geldrop-mierlo.nl. Dit is de enige manier om

langs digitale weg een verzoek in te dienen voor het inzien van uw persoonsgegevens. Om

uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen moet u persoonlijk naar de

gemeente komen. Meer informatie vindt u op onze website.


Cookies

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt gebruik van cookies om haar website(s), App te verbeteren en

te analyseren. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op onze website komen, de

tijdsduur en welke pagina's bezocht worden. Met deze informatie kunnen we de website qua

vorm en functionaliteit verbeteren en optimaliseren. De cookies slaan geen persoonlijke

informatie op (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres). De verzamelde gegevens worden niet

voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.